Sở Y tế Southern Nevada Health District loan tin vào ngày 20 tháng 3 năm 2020 về cái chết thứ 2 của 1 phụ nữ ở độ tuổi 60 tại quận Clark liên quan đến COVID-19


Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang mạng của Southern Nevada Health District

Sở Y tế Southern Nevada Health District loan tin vào ngày 20 tháng 3 năm 2020 về cái chết thứ 2 của 1 phụ nữ ở độ tuổi 60 tại quận Clark liên quan đến COVID-19
Ngày 20 tháng 3 năm 2020 – Cập nhật COVID-19
CHO NGAY LẬP TỨC:
Ngày 20 tháng 3 năm 2020

LAS VEGAS – Khu Y tế Nam Nevada đang báo cáo về cái chết thứ hai liên quan đến COVID-19 tại một cư dân của Hạt Clark. Cá nhân là một phụ nữ ở độ tuổi 60 với các điều kiện y tế tiềm ẩn.

Điều quan trọng là công chúng phải tuân theo các biện pháp y tế công cộng do Thống đốc Steve Sisolak ban hành. Mọi người được khuyến khích thực hiện phần của mình để giảm sự lây lan của COVID-19 trong cộng đồng bằng cách tránh tất cả các chuyến du lịch không cần thiết, các tương tác xã hội và tránh xa những người khác ít nhất 6 feet.

Khu Y tế sẽ cung cấp số trường hợp cập nhật từ thứ Hai đến thứ Sáu. Phòng thí nghiệm y tế công cộng Nam Nevada tiếp tục nhận được nguồn cung cấp thử nghiệm hạn chế. Các tài nguyên trên tay là năng động khi nguồn cung cấp được sử dụng. Số lượng bệnh nhân được phòng thí nghiệm kiểm tra hiện có sẵn trên Bảng điều khiển COVID-19. SNPHL tiếp tục tập trung nguồn lực vào việc kiểm tra các tiếp xúc gần gũi của bệnh nhân được xác nhận. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đang được khuyên nên gửi mẫu vật của họ đến các phòng thí nghiệm tư nhân có sẵn để thử nghiệm. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được khuyến khích làm việc với bệnh nhân để xem xét các triệu chứng của họ để những người có nguy cơ cao nhất có thể được kiểm tra.

Thông tin thêm có sẵn trên trang web của Sở Y tế tại www.s vietnamnevadahealthdistrict.org/coronavirus.

###
Truy cập thông tin về Khu Y tế Nam Nevada trên trang web của mình: www.SNHD.info. Theo dõi Khu Y tế trên Facebook: www.facebook.com/S lọcNevadaealthDistrict, YouTube: www.youtube.com/SNHealthDistrict, Twitter: www.twitter.com/SNHDinfo và Instagram: www.instagram.com/s lọcnevadahealthdistrict /. Khu Y tế có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha trên Twitter: www.twitter.com/TuSNHD. Thông tin và dữ liệu bổ sung có thể được truy cập thông qua trang web Healthy Southern Nevada: www.ealthyS lọcNevada.org.
March 20, 2020 – COVID-19 Update
FOR IMMEDIATE RELEASE:
March 20, 2020

LAS VEGAS – The Southern Nevada Health District is reporting a second COVID-19-related death in a Clark County resident. The individual was a woman in 60s with underlying medical conditions.

It is important for the public to follow the public health measures enacted by Governor Steve Sisolak. Everyone is urged to do their part to reduce the spread of COVID-19 in the community by avoiding all non-essential travel, social interactions, and staying at least at least 6 feet away from others.

The Health District will provide updated case numbers Monday through Friday. The Southern Nevada Public Health Laboratory continues to receive a limited supply of testing resources. The resources on-hand are dynamic as supplies are used. The number of patients tested by the laboratory is now available on the COVID-19 Dashboard. The SNPHL continues to focus its resources on testing close contacts of confirmed patients. Health care providers are being advised to send their specimens to the available private laboratories for testing. Health care providers are urged to work with patients to review their symptoms so that those at highest risk are able to be tested.

More information is available on the Health District website at www.southernnevadahealthdistrict.org/coronavirus.
###
Access information about the Southern Nevada Health District on its website: www.SNHD.info. Follow the Health District on Facebook: www.facebook.com/SouthernNevadaHealthDistrict, YouTube: www.youtube.com/SNHealthDistrict, Twitter: www.twitter.com/SNHDinfo, and Instagram: www.instagram.com/southernnevadahealthdistrict/. The Health District is available in Spanish on Twitter: www.twitter.com/TuSNHD. Additional information and data can be accessed through the Healthy Southern Nevada website: www.HealthySouthernNevada.org.

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.

Share