Sở Y tế Southern Nevada Health District loan tin vào ngày 16 tháng 3 năm 2020 tổng cộng 35 trường hợp COVID-19 tại Hạt Clark trong đó có 1 nam cư dân quận Clark ở độ tuổi 60 chết sau khi nhập viện


Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang mạng của Southern Nevada Health District

Sở Y tế Southern Nevada Health District loan tin vào ngày 16 tháng 3 năm 2020 tổng cộng 35 trường hợp COVID-19 tại Hạt Clark trong đó có 1 nam cư dân quận Clark ở độ tuổi 60 chết sau khi nhập viện
Sở Y tế Nam Nevada đang báo cáo tổng cộng 35 trường hợp tại Hạt Clark trong đó có một trường hợp tử vong

CHO NGAY LẬP TỨC:
Ngày 16 tháng 3 năm 2020

LAS VEGAS – Khu Y tế Nam Nevada đang báo cáo 35 trường hợp COVID-19 tại Hạt Clark, trong đó có một người đã chết. Cái chết xảy ra ở một nam cư dân quận Clark, những người . Ông đã phải nhập viện và có các điều kiện y tế tiềm ẩn.

Bác sĩ Fermin Leguen, Quyền Giám đốc Y tế của Sở Y tế Nam Nevada cho biết, mất mạng này là một thảm kịch và chúng tôi muốn gửi lời chia buồn tới gia đình. Tiến sĩ Leguen cho biết, chúng tôi phải tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất trước tác động của virus và kêu gọi cộng đồng của chúng tôi hỗ trợ các biện pháp và khuyến nghị về sức khỏe cộng đồng.

Hướng dẫn hiện tại của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh có sẵn trên trang web của mình:

www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
Các cập nhật và thông tin có sẵn trên trang web của Sở Y tế Nam Nevada tại:

www.s lọcnevadahealthdistrict.org / coronavirus
Hoạt động của Sở Y tế Nam Nevada

Khu Y tế Nam Nevada tiếp tục cung cấp các dịch vụ lâm sàng cho cộng đồng. Các bước đang được thực hiện để đảm bảo khách hàng, bệnh nhân và nhân viên được bảo vệ trong quá trình cung cấp dịch vụ. Dịch vụ bổ sung bị đình chỉ hoặc có sẵn trực tuyến. Kiểm tra trang web của Sở Y tế để biết thông tin cập nhật:

Thứ ba có hiệu lực, ngày 17 tháng 3:
Dịch vụ thẻ xử lý thực phẩm đang bị đình chỉ cho đến ngày 1 tháng 5 năm 2020. Các khoản phí muộn cho thẻ sẽ được miễn và các chuyên gia về Sức khỏe Môi trường sẽ từ bỏ các khoản giảm trừ cho nhân viên với thẻ hết hạn trong khung thời gian áp dụng.
Hồ sơ sinh và tử sẽ chỉ có sẵn trực tuyến.
###
Truy cập thông tin về Khu Y tế Nam Nevada trên trang web của mình: www.SNHD.info. Theo dõi Khu Y tế trên Facebook: www.facebook.com/S lọcNevadaealthDistrict, YouTube: www.youtube.com/SNHealthDistrict, Twitter: www.twitter.com/SNHDinfo và Instagram: www.instagram.com/s lọcnevadahealthdistrict /. Khu Y tế có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha trên Twitter: www.twitter.com/TuSNHD. Thông tin và dữ liệu bổ sung có thể được truy cập thông qua trang web Healthy Southern Nevada: www.ealthyS lọcNevada.org.
Southern Nevada Health District is reporting a total of 35 cases in Clark County including one death
FOR IMMEDIATE RELEASE:
March 16, 2020

LAS VEGAS – The Southern Nevada Health District is reporting 35 cases of COVID-19 in Clark County, including one person who has died. The death occurred in a male Clark County resident who was in his 60s. He had been hospitalized and had underlying medical conditions.

“This loss of life is a tragedy, and we want to express our condolences to the family,” said Dr. Fermin Leguen, Acting Chief Health Officer of the Southern Nevada Health District. “We must continue to emphasize how important it is to protect those who are most vulnerable to the impacts of the virus and urge our community to support the public health measures and recommendations that are in place,” said Dr. Leguen.

Current guidance from the Centers for Disease Control and Prevention is available on its website:

www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
Updates and information are available on the Southern Nevada Health District website at:

www.southernnevadahealthdistrict.org/coronavirus
Southern Nevada Health District Operations

The Southern Nevada Health District continues to offer clinical services to the community. Steps are being taken to ensure clients, patients, and staff are protected during service delivery. Additional services are suspended or available online. Check the Health District website for updated information:

Effective Tuesday, March 17:
Food Handler Card Services are being suspended until May 1, 2020. Late fees for cards will be waived and Environmental Health specialists will waive demerits for employees with cards that expired during the applicable time frame.
Birth and Death records will be available online only.
###
Access information about the Southern Nevada Health District on its website: www.SNHD.info. Follow the Health District on Facebook: www.facebook.com/SouthernNevadaHealthDistrict, YouTube: www.youtube.com/SNHealthDistrict, Twitter: www.twitter.com/SNHDinfo, and Instagram: www.instagram.com/southernnevadahealthdistrict/. The Health District is available in Spanish on Twitter: www.twitter.com/TuSNHD. Additional information and data can be accessed through the Healthy Southern Nevada website: www.HealthySouthernNevada.org.

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.

Share